erev shavuos d'var torah

Shavuos Segulah

Shavuos D'var Torah 5778 - Meoros HaTzaddikim - Rabbi Avi Fishoff
00:00 / 00:00